پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4

PDF
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 2
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 3
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 4
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 5
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 6
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 7
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 8
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 9
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 10
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 11
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 12
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 13
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 14
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 15
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 16
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 17
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 18
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 19
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 20
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 21
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 22
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 23
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 24
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 25
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 26
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 27
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 28
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 29
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 30
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 31
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 32
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 33
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 34
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 35
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 36
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 37
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 38
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 39
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 40
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 41
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 42
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 43
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 44
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 45
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 46
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 47
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 48
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 49
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 50
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 51
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 52
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 53
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 54
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 55
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 56
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 57
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 58
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 59
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 60
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 61
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 62
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 63
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 64
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 65
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 66
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 67
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 68
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 69
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 70
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 71
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 72
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 73
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 74
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 75
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 76
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 77
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 78
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 79
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 80
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 81
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 82
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 83
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 84
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 85
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 86
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 87
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 88
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 89
پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4 تصویر 90
به آگهی علاقه دارید؟
تماس با فروشنده
1/90
PDF
‎€۴۵٬۶۰۰٫۰۰
قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده
≈ ‎$۴۹٬۴۵۰٫۰۰
‎€۵۵٬۱۷۶٫۰۰
قیمت با مالیات بر ارزش افزوده
تماس با فروشنده
مارک Renault
نوع پمپ بتن
سند دست اول 2005-09-20
کارکرد 208225 km
وزن خالص 20460 kg
موقعیت مکانی جمهوری چک Holubice
تاریخ تبلیغات بیش از 1 ماه
شماره مشخصه فروشنده 22K066
توصیف
مارک پمپ بتن Putzmeister
سر پمپاژ بتن 24 m
با میکسر بتن
ابعاد کلی طول - 9.1 m، عرض - 2.55 m
موتور خودرو
قدرت موتور 301 kW (410 HP)
سوخت دیزل
حجم 11116 cm³
یورو Euro 3
گیربکس
نوع دنده ای
محورها
تعداد محورها 4
پیکربندی محور متحرک 8x4
سیستم تعلیق خودرو فنر / فنر
فاصله بین دو محور 1740 mm
اندازه لاستیک 315/80 R22.5
محور جلو 1
اندازه لاستیک 315/80 R 22,5
محور عقب 1
اندازه لاستیک 315/80 R 22,5
ترمز
ABS
کابین
بخاری مستقل
کولر
سیستم تهویه مطبوع و کنترل دمای خودرو
گرمکن آینه
کروز کنترل (tempomat)
شیشه های برقی خودرو
تنظیم کننده آینه برقی
وضعیت
وضعیت دست دوم
اطلاعات تکمیلی
VIN VF633FVA000100357
رنگ سفید

اطلاعات تکمیلی — پمپ بتن Putzmeister روی شاسی Renault Kerax 420 DCI 8x4

چک
Dopravní délka 24 m, dálkový ovladač, 16.343 mth, 4 x podložka pod opěrné nohy, 1. a 2. náprava pneumatiky Firenza, 3. a 4. náprava pneumatiky Otani
مهم
این پیشنهاد فقط برای راهنمایی شما میباشد. لطفاً برای کسب اطلاعات دقیق و بیشتر با فروشنده تماس بگیرید.
نکات مهم در هنگام خرید
نکات ایمنی
آیا قصد فروش ماشین آلات یا وسایل نقلیه را دارید؟
شما می توانید آن را با ما انجام دهید!

آگهی های مشابه

Renault Kerax 370 قیمت درخواستی کامیون میکسر بتن 08/2005 600000 km فرانسه، Limay